Tag: fibonacci

  • PHP: Fibonacci Sequence

    Finbonacci Sequence (費氏數列、費伯納數列) 對於寫程式的人來說應該不陌生。數學上的費氏數列是以遞迴方式定義的,如下 F0 = 0, F1 = 1 時,Fn = Fn-1 + Fn-2 用文字來說,就是費氏數列由 0 和 1 開始,之後的費氏數列就由之前的兩數相加。前幾個數字是 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377….. 用遞迴方式的標準寫法是…